معرفی مترون بیمارستان و مرکز قلب سینا

سرکارخانم فلورا قلی پور

سمت فعلی

مترون بیمارستان و مرکز قلب سینا

مدارک تحصیلی

سوابق مدیریتی

ایمیل

...

TOP