معرفی مسئول دفتر حوزه مدیریت پرستاری بیمارستان و مرکز قلب سینا

سرکارخانم گلسان یاران

سمت فعلی

مسئول دفتر مدیریت پرستاری بیمارستان و مرکز قلب سینا

مدارک تحصیلی

سوابق مدیریتی

ایمیل

...

TOP