معرفی بخش نوزادان بیمارستان و مرکز قلب سینا

این بخش در طبقه اول بیمارستان و مرکز قلب سینا، در جوار بخش های زایشگاه و مامایی قرار گرفته است و نوزادان هایپوگلایسمی، سپسیس، ایکتر، TTN، تشنج، سندروم آسیپراسیون مکونیوم، ARDS و … با حضور ۲۴ ساعته پزشکان متخصص اطفال و پرسنل مجرب و آموزش دیده تحت درمان قرار می گیرند.

تجهیزات این بخش شامل سیستم اکسیژن مرکزی، مانیتورینگ مرکزی، پالس اکسی متری، وارمر و … می باشد.

TOP