معرفی واحد بهداشت محیط بیمارستان و مرکز قلب سینا

سرکارخانم مهندس فهیمه السادات مرتضوی امامی

سمت فعلی

مسئول بهداشت محیط

مدارک تحصیلی

کارشناسی مهندسی بهداشت محیط

سوابق کاری

کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت شماره 1 اصفهان

ایمیل

fahimeemami624@gmail.com

تلفن

031-32205025 (داخلی 532)

TOP