تعرفه هتلینگ بیمارستان های درجه یک ابلاغی از دفتر هیئت دولت در سال 1402

نوع خدمتسهم بيمار (ریال)تعرفه با بیمه پایه (ریال)تعرفه آزاد (ریال)
اتاق خصوصي38,008,0004,598,00042,606,000
اتاق دو تخته28,537,0004,598,00033,135,000
اتاق عمومي19,070,0004,598,00023,668,000
تخت ICU63,861,00021,339,00085,200,000
تخت نوزاد (سالم)14,269,0002,303,00016,572,000
تخت نوزاد بيمار19,070,0004,598,00023,668,000
تخت NICU63,861,00021,339,00085,200,000
تخت CCU43,769,00010,669,00054,438,000
تخت Post CCU34,235,0008,367,00042,602,000
هزينه همراه4,732,000-4,732,000
TOP