تعرفه هتلینگ بیمارستان درجه يك بر اساس ابلاغ سازمان نظام پزشکی در سال1400

 
نوع تختتعرفه بیمه (ریال) تعرفه آزاد (ریال)
عمومی9.456.000 12.076.000
دوتخته14.286.000 16.906.000
خصوصی19.118.000 21.738.000
نوزاد سالم7.143.000 8.455.000
نوزاد بیمار9.456.000 12.076.000
NICU(ICU‌نوزادان)31.310.000 43.469.000
ICU31.310.000 43.469.000
CCU21.695.000 27.774.000
پست CCU16.968.000 21.736.000
همراه__________ 2.414.000
TOP