تعرفه هتلینگ بیمارستان درجه يك بر اساس ابلاغ سازمان نظام پزشکی در سال 1401

 
نوع تخت تعرفه با بیمه پایه (ریال) تعرفه آزاد (ریال)
عمومی 13.500.000 16.906.000
دوتخته 20.262.000 23.688.000
خصوصی 27.027.000 30.433.000
نوزاد سالم 10.131.000 11.837.000
نوزاد بیمار 13.500.000 16.906.000
NICU (ICU‌ نوزادان) 45.050.000 60.857.000
ICU 45.050.000 60.857.000
CCU 30.981.000 38.884.000
Post CCU 24.232.000 30.430.000
همراه 3.380.000 3.380.000
TOP